Misyon ve Vizyon

Misyon:

A-Isparta'nın sahip olduğu kuşaktan kuşağa aktarılarak toplumlara kimlik ve devamlılık duygusu kazandıran; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar ile ilgili çalışmalar yapmak ve faaliyetler düzenlemek.

B-Isparta'nın somut olmayan kültürel mirasını tespit etmek, bu tespitleri korunmasına yönelik olarak kayıt altına almak (kayıt, arşiv ve belgeleme), kültürel miras unsurlarının zaman/mekân ilişkisini saptamak, yaşayan insan hazinelerinin tespit edilerek kent belleği ve kültürel kimlik olgularını oluşturmak, kentin kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılarak sürdürebilirliğinin sağlamasına yönelik uygulama ve sempozyum, konferans ve çalıştay gibi disiplinlerarası faaliyetlerini düzenlenmek.

Vizyon:

A-Isparta'nın somut olmayan kültürel mirası ve yaşayan insan hazinelerini tespit etmek, belgelemek ve toplanan verileri arşivlemek ile Merkez adına sağlanacak veri tabanıyla internet arşivi olarak saklamak.

B-Yürütülen çalışmalarla gerçekleştirilen tespit ve arşiv çalışmalarından elde edilen verilerin web sitesi ile internet ortamında yayımlamak, Isparta Kent Belleğini oluşturmak ve kamu ile paylaşılmasını sağlamak.

C-Merkez bünyesinde oluşturulacak araştırma ekibi, öğretim elemanları ve lisansüstü eğitim öğrencileriyle eğitim amaçlı faaliyetler düzenlemek.

Ç-Merkezin amacı doğrultusunda sempozyum, konferans, çalıştay ve teknik geziler gibi disiplinlerarası faaliyetler düzenlemek.

D-Araştırma kapsamında ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

E-Isparta'nın somut olmayan kültürel mirasına yönelik çalışmaları desteklemek, koordine etmek.

F-Yürütülen bilimsel faaliyetler, yayınlar, projeler, rapor, kitap ve benzeri çalışmalar neticesinde konu ile ilgili bilimsel yayım yapmak.

G-Isparta'nın somut olmayan kültürel mirası ve yaşayan insan hazineleri ile ilgili kitap, dergi, belge, bilgi ve malzemeyi korumak ve kamu ile paylaşılmasını sağlayacak Üniversite bünyesinde bir müze oluşturmak.

Ğ-Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Vizyon: 
SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedeflemektedir.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Misyon:
SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Temel Değerler:  

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)

Adil olmayı

Şeffaflığı

Hesap verebilirliği

Katılımcı olmayı

Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı

Mükemmelliği

Üretkenliği

Yenilikçiliği

Yaratıcı düşünmeyi

Akademik özgürlüğü

Düşünce ve ifade özgürlüğünü

Etik kurallara uygunluğu

Kaliteyi

Öğrenci odaklılığı

Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı

Geleceğe ışık tutmayı ve

İş tatminini geliştirmeyi temel ilkeleri olarak benimsemiştir.